يادمان باشد كه...

يادمان باشد كه : هر روز بايد تمرين كرد دل كندن از زندگي را.

يادمان باشد كه : زخم نيست آنچه درد مي آورد، عفونت است.

يادمان باشد كه : در حركت هميشه افق هاي تازه هست.

يادمان باشد كه : دست به كاري نزنم كه نتوانم آنرا براي ديگران تعريف كنم.

يادمان باشد كه : آنها كه دوستشان مي دارم مي توانند دوستم نداشته باشند.

يادمان باشد كه : حرف هاي كهنه از دل كهنه بر مي آيند،

يادمان باشد كه: دلي نو بخريم

يادمان باشد كه : فرار؛ راه به دخمه اي مي برد براي پنهان شدن نه آزادي.

يادمان باشد كه : باور هايم شايد دروغ باشند.

يادمان باشد كه : لبخندم را توى آيينه جا نگذارم.

يادمان باشد كه : آرزوهاي انجام نيافته دست زندگي را گرفته اند و او را راه مي برند.

يادمان باشد كه : لزومي ندارد همانقدر كه تو براي من عزيزي، من هم برايت عزيز باشم.

يادمان باشد كه : محبتي كه به ديگري مي كنم ارضاي نياز به نمايش گذاشتن مهر خودم نباشد.

يادمان باشد كه : براي ديدن بايد نگاه كرد، نه نگاه !

يادمان باشد كه : اندك است تنهايي من در مقايسه با تنهايي خورشيد.

يادمان باشد كه : دلخوشي ها هيچكدام ماندگار نيستند.

يادمان باشد كه : تا وقتي اوضاع بدتر نشده ! يعني همه چيز رو به راه است.

يادمان باشد كه : هوشياري يعني زيستن با لحظه ها.

يادمان باشد كه : آرامش جايي فراتر از ما نيست.

يادمان باشد كه : من تنها نيستم ما يك جمعيتيم كه تنهائيم.

يادمان باشد كه : براي پاسخ دادن به احمق، بايد احمق بود !

يادمان باشد كه : در خسته ترين ثانيه هاي عمر هم هنوز رمقي براي انجام برخي كارهاي كوچك هست!

يادمان باشد كه : سهم هيچكس را هيچ كجا نگذاشته اند،هر كسي سهم خودش را مي آفريند.

يادمان باشد كه : آن هنگام كه از دست دادن عادت مي شود،بدست آوردن هم ديگر آرزو نيست.

يادمان باشد كه : آنچه امروز برايم مهم است، فردا نخواهد بود.

يادمان باشد كه : نيازمند كمك اند آنها كه منتظر كمكشان نشسته ايم.

يادمان باشد كه : خوبي آنچه كه ندارم اينست كه نگران از دست دادن اش نخواهم بود.

يادمان باشد كه : بجز خاطره اي هيچ نمي ماند.
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.