سخنان ارزشمند كوروش بزرگ

۶ ) چون خوشي رسد بسيار خشنود و غره مشو و چون سختي رسد غمگين و افسرده مباش زيرا هر خوشي يك ناخوشي و هر نيكي يك بدي در پي دارد

۷ ) از پست فطرت و بداصل قرض مگير و وام مده زيرا تنزيل زياد بايد داد و همواره بر در خانه تو بايستد و كسان بگمارد و اين براي تو زيان بزرگي است

۸ ) به مال و مكنت كسي چشم مينداز زيرا مال و خوشي جهان مانند مرغي است كه از اين درخت به آن درخت نشيند و به هيچ شاخي نماند

۹ ) دست از دزدي و كاهلي و هوا و هوس نفساني بدار زيرا هر كس كه نيكي كند پاداش نيكي يابد و هر كه بدكار گشت به سزاي سخت خواهد رسيد

۱۰ ) نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زيرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شيري است كه آسوده در بيشه غنوده و از هيچ كس بيم ندارد

۱۱ ) به رئيس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بايست, آچه بر خود نيك نداني به ديگران نيز نيك نشمار با دوستان به يگانگي برخورد كن

۱۲ ) اگر تو را فرزندي است به مدرسه بفرست و به تحصيل علم بگمار زيرا علم ودانش چشم روشن است

۱۳ ) عصباني مباش زيرا مرد عصباني مانند آتش است كه در بيشه برافروزد و تر و خشك را با هم بسوزاند

۱۴ ) دشمن كهنه را دوست نو مساز زيرا دشمن كهنه مانند مار سياه است كه بعد از صد سال انتقام را فراموش نكند

۱۵ ) مغرور و خودپسند مباش زيرا انسان مغرور چون مشك پر باد است و اگر باد آن خالي شود چيزي باقي نماند

۱۶ ) آنچه را كه گذشته است فراموش كن و به آنچه كه نرسيده رنج و اندوه مبر

۱۷ ) در مجالس در صدر منشين تا تو را از آنجا بلند نكنند و به جاي پايين تري بنشانند

۱۸ ) سخن بموقع بگو زيرا بساتكلم بهتر از خاموشي و بسا خاموشي بهتر از تكلم است

۱۹ ) اي پسر من تو را مي گويم بهترين چيزها براي سخاوت تعليم و تربيت مردم است

۲۰ ) از هر خوراك مخور و زود به زود به مجلس عيش بزرگان مرو كه پسنديده نيست

۲۱ ) اي پسر من تو را مي گويم بهترين چيزها براي سخاوت تعليم و تربيت مردم است

۲۲ ) هميشه و همه جا به خدا توكل كن و دوستي با كسي كن كه بيشتر به تو سود رساند

۲۳ ) زن و فرزند خود را از تحصيل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشيمان نشوي

۲۴ ) اگر در پي مال و مكنتي اول آب و زمين بخر زيرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقي است

۲۵ ) حضور دانشمندان را گرامي دار و از ايشان سئوال كن و جواب بشنو

۲۶ ) با مردي كه پدر و مادر از او ناخشنودند همكار مباش تا گناهكار نباشي

۲۷ ) از هر كس كه با تو كينه ورزد و خشم گيرد كناره جوي

۲۸ ) با مرد پاك نظر, كارآگاه, هوشيار و نيكخو مشورت كن

۲۹ ) در جنگ اگر مسئوليتي به عهده تست بسيار مواظب باش

۳۰ ) به فرمان يزدان و امشاسپندان گوش كن و رفتار نما

۳۱ ) مرد فقير و بينوا را تمسخر مكن شايد تو نيز روزي بينوا شوي

۳۲ ) مرد پارسا در آسايش ماند و بدكار هميشه گرفتار اندوه است

۳۳ ) اگر چه افسون مار خوب بداني ولي دست به مار نزن تا تو را نگزد

۳۴ ) اگر چه شناوري به خوبي داني ولي زياد در آب مرو تا غرق نشوي

۳۵ ) با هيچ كس و به هيچ آيين پيمان شكني نكن كه آسيب به تو نرسد

۳۶ ) فرومايه را اعتنا مكن و شخص محترم را در پايه اش پاداش رسان

۳۷ ) مردم داراي همان خويي هستند كه از زمان شير خوارگي خود كسب نموده اند

۳۸ ) سحر خيز باش تا كار خود را به نيكي به انجام برساني

۳۹ ) دوست كهنه را گرامي دار و در دوستي او استوار بايست

۴۰ ) يزدان را ستايش كن و دل را شاد ساز تا يزدان نيكي تو را بيافزايد

۴۱ ) حكمرانان را نفرين مكن زيرا آنان پاسباتات مردم هستند

۴۲ ) هيچ فرازي بدون نشيب و هيچ نشيبي بدون فراز نيست

۴۳ ) مال كسي را تاراج مكن و به مال خود مياميز

۴۴ ) براي نام خود از كسب و كار احتراز مكن

۴۵ ) هر چه شنوي به عجله و بيهوده مگوي

۴۶ ) هر كس كه براي ديگران چاه كند در آن افتد

۴۷ ) تا حدي كه مي تواني از مال خود داد و دهش نما

۴۸ ) كسي را فريب مده تا دردمند نشوي

۴۹ ) پيشواي نيك را گرامي دار و سخنش بپذير

۵۰ ) جز از خويشان و دوستان چيزي از كسي وام مگير

۵۱ ) نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور

۵۲ ) چو خواهي عروسي كني اول مال فراهم كن

۵۳ ) از نيك كرداري خود غره مشو و رجز مخوان

۵۴ ) به رئيسها و پادشاهان خيانت مكن

۵۵ ) از مرد بزرگ و نيك سخن بپرس

۵۶ ) با دزدان معامله مكن و آنها را گرفتار نما

۵۷ ) از دوزخ ياد آور و كسان را به انصاف مجازات كن

۵۸ ) از هر كس و هر چيز مطمئن مباش

۵۹ ) فرمان خوب ده تا بهره خوب يابي

۶۰ ) بيگناه باش تا بيم نداشته باشي

۶۱ ) سپاس دار باش تا لايق نيكي باشي

۶۲ ) با مردم يگانه باش تا محترم و مشهور شوي

۶۳ ) راستگو باش تا استقامت داشته باشي

۶۴ ) متواضع باش تا دوست بسيار داشته باشي

۶۵ ) دوست بسيار داشته باش تا معروف باشي

۶۶ ) معروف باش تا زندگاني به نيكي گذراني

۶۷ ) دوستدار دين باش تا زندگي به نيكي گذراني

۶۸ ) مطابق وجدان خود رفتار كن كه بهشتي شوي

۶۹ ) سخي و جوانمرد باش تا پاك و راست گردي

۷۰ ) با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مكن

۷۱ ) روح خود را با خشم وكين آلوده مساز

۷۲ ) در حفظ دين بكوش زيرا سعادت روحاني از آن برسد

۷۳ ) در هر گفتار و كار تواضع و ادب را فراموش مكن

۷۴ ) هرگز ترشرو و بدخو مباش

۷۵ ) در انجمن نزد مرد نادان منشين كه تو را نادان نشمارند

۷۶ ) دختر خود را به شوهر هوشيار و دانا ده

۷۷ ) اگر خواهي از كسي دشنام نشنوي كسي را دشنام مده

۷۸ ) خود را به بندگي كسي مسپار

۷۹ ) هميشه روح خود را به ياد دار

۸۰ ) قبل از جواب دادن تفكر كن

۸۱ ) هيچ كس را تمسخر مكن

۸۲ ) با مرد بدكار هم راز مشو

۸۳ ) با مرد خشمگين همراه مشو

۸۴ ) با فرومايه مشورت مكن

۸۵ ) با مست هم خوراك مشو

۸۶ ) مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مكن

۸۷ ) مال خود را به مرد حسود نشان نده

۸۸ ) از پادشاهان فرمان ناحق مخواه

۸۹ ) از مرد سخن چين و دروغگو سخن مشنو

۹۰ ) در مجازات مردم كينه مورز

۹۱ ) در معبر عام مجادله نكن

۹۲ ) با مرد بسيار متول هم خوراك مشو

۹۳ ) مرد راستگو را براي پيغام بفرست

۹۴ ) براي جاه و مقام مجادله مكن

۹۵ ) از مدد قوي, متمول و كينه ورز دور باش

۹۶ ) با مرد اديب دشمن مباش

۹۷ ) با مرد نادان راز مگوي

۹۸ ) به هيچ كس دروغ مگو

۹۹ ) از بي شرم مال مگير

۱۰۰ ) به نزد بدكار چيزي گرو مگذار.
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.