من تنهايي

('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي.... ميگويند شاد بنويس..!!نوشته هايت درد دارند..!!و من ياد مردي مي افتم كه با ويالونش گوشه ي خيابان شاد ميزند...اما با چشم هاي خيس!!!
...
('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي....
اينجـا مَنـ مينِويسَم...خُودَم را...لَحظِه هايَم را...عَصَبانيَتَـم را...

دِلتَنگي هايَم را...غُرغُر هايَم را

گِـلِه هايي كِ هيچـ گاه بِ زَبانـ آوَردِه نِميشَوَند وَ مُدامـ نِوِشتِه ميشَوَند

چيزهايي كِ روزي آزارَمـ ميدادِه...خُودَم را...تو را... او را...همه را

تويِ آشُفتِه تَرينـ لَحَظاتـ هَم مَرا بِبيني ظاهِرَم آرام اَستـ

اما اينجا كَلَمِه هام فَرياد اَستـ... اينجا مالِـ مَنـ اَستـ...مالِـ خودَم

هَر جور دِلَم بِخواهَد توشـ مينِويسَم تا آرامَم كُنَد وَقتي صِدا كَم مي آوَرَم...

وَقتي دَردَم ميگيرَد

وَقتي بُغضـ ميكُنَم...وَقتي ميميرَمـ
('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي....
هَركَسـ دِلَشـ گِرِفته اَستـ اَز اينـ جا بِرَوَد اينجا اُتاقِ خاطِراتِ تَرَكـ خُوردِه مَنـ اَستـ. ❀◕ ‿ ◕❀
❀◕ ‿ ◕❀
.
('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي....
چہ لـפـظہ ے درد آوريہ...

اوטּ لـפـظہ ڪہ ميپرسہ:خوبے؟!

پنج خط تايپ ميكنے ولے بہ جاے "enter"

همہ رو پاڪ ميڪنے و مينويسے:

خوبمـ مرسي؛تو خوبے؟!!......................

('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي....
.....از مــــن نرنــج . . .!

من نه مغـــرورم و نه بي احســاس . . ! فقط בلـــ خستـــہ ام . . !

בلـــ خستـــہ از اعتمـــادي بيجا . . !........
('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي....
بـــﮧ ســـيــــم آخــــر ..

ســـآز مــــے زنـــــم امـشـَــب

بــــﮧ كـــورـے چـشـــم دنيــــا

كـــــﮧ ســــــآز مـخـــآلــف مـے زنــَــد

بـــآ مــَـن ! !
('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي....

دلــخــور ڪـﮧ ميشَـوَم
بُــغــض ميڪُنَـم
مے آيَـم پُــشــت صَفــحـﮧ ے مــآنـيتــورَم
ڪآمنــت ميـنــويسَــم وَ صــورَتَــڪ ميــگُذآرَم
صـورَتَڪے ڪـﮧ ميـخَنـدَد D:
وَ پُــشــتَـش قــآيــم ميـشَـوَم
وَ فڪر ميڪُنے ڪـﮧ ميــخَـنـدَم
وَ بــخـَـندے
اشڪهــآيَم مے آيـَـند وَ مـَטּ
مُدآم بــآ صورَتـَك مَــجــآزے مـيخــَندَم
تــو ڪـﮧ ميــخــَندے
بــآوَرَم مــيشـَوَد
شــآد ميشَوَم
اشـڪهــآيَـم روے گــونــﮧ ام مــيخـُشڪَــند
('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي....
ايـــنهـــا كـه ميگويند نــــوشـــتـــه هــايــم زيـــبـاســتــ !پ
اگــــــــر چـشــم هــاي تــــو را مي ديـــدنـد چــــه مي گفــــتــند !؟؟
('..)
.\█/.
_| |_من تنهايي....
اگه جزء "بي احساس ترين افراد،
با احساسي ترين جملات
، كه احساس آدم ها را به بازي مي گيرند
"هستي كلن در اين سراي را به صدا در نياور؛
('..)
.\█/.
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.